Werkgroep Hersentumoren
Nauwere Samenwerking - Gebundelde Kennis - Samen is er Hoop
Sociale Aspecten


Lijden aan een hersentumor resulteert vrijwel altijd in een chronische neurologische aandoening. Een hersentumorpatiënt wordt iemand met een niet-aangeboren hersenletsel of NAH. Dit heeft gevolgen voor zijn/haar maatschappelijk functioneren. De inspanningen van de overheid zijn er vooral op gericht dat de patiënt niet in het maatschappelijk isolement terechtkomt. Diverse diensten staan ter beschikking.

De federale overheid: de kosten voor geneeskundige verzorging en geneesmiddelenverstrekking vallen volledig of gedeeltelijk ten laste van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - RIZIV - voor zover het om geregistreerde en terugbetaalbare prestaties en verstrekkingen gaat.

- Indien het niet om terugbetaalbare prestaties en verstrekkingen gaat kan u een tussenkomst vragen bij het Bijzonder Solidariteitsfonds - BSF - die de gemaakte kosten gedeeltelijk kan vergoeden indien het gaat om een ernstige ziekte met een dure behandeling. Meer informatie vind je in de brochure van het BSF: BROCHURE BSF klik hier

- De federale overheid kent ook een systeem van tegemoetkomingen voor werkgevers indien zij personen met een handicap in dienst nemen.

- De federale overheid kan u het statuut van gehandicapte verlenen. Bij een zware handicap geeft dit recht belastingsvermindering. Ook andere voordelen zijn verbonden aan dit statuut, zoals talrijke kortingen.

- De Vlaamse overheid: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH - biedt tal van mogelijkheden. Bezoek de site www.vaph.be. Hier vind je informatie op het vlak van hulpmiddelen, begeleiding, persoonlijk assistentiebudget -PAB , persoonsgebonden budget - PGB , wonen en opvang, … Je kan hier met al je vragen voor ondersteuning terecht.

- De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling - VDAB – geeft informatie en ondersteunt het vinden van werk voor mensen met een handicap. Bezoek de site www.vdab.be . Meer informatie vind je ook in de brochure “De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap.” BROCHURE VDAB klik hier

- De Vlaamse overheid kent ook ondersteuning toe aan werkgevers die een persoon met een handicap in dienst nemen. Meer informatie bij uw plaatselijke VDAB-werkwinkel.

- Je gemeente kan je begeleiden bij het indienen van een aanvraag tot het bekomen van het statuut van invalide of persoon met een handicap. Dit statuut kan aanleiding geven tot het toestaan van belastingvermindering en een toekenning van een integratietoelage. Het onderzoek naar de mate waarin je gehandicapt bent gebeurt door het federaal ministerie van volksgezondheid, en gebeurt enkele maanden nadat je een aanvraag hebt ingediend.

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - OCMW - verbonden aan de gemeente waar je woont beschikt over maatschappelijk assistenten die je wegwijs kunnen maken in het kluwen van wetgeving en je ook kunnen begeleiden bij het indienen van aanvragen. Zie kunnen je ook thuis bezoeken indien dat nodig is. Het OCMW organiseert ook een aantal diensten die voor je van nut kunnen zijn, zoals het verstrekken van warme maaltijden, indien dit nodig is. Bezoek de site van je gemeente en van je OCMW. De dienstverlening verschilt van gemeente tot gemeente.

- De sociale dienst van het ziekenhuis kan je in het begin helpen met de informatievergaring en de eerste stappen.

- De ziekfondsen of mutualiteiten hebben een grote kennis en ervaring voor het begeleiden van zieke mensen, en personen met een handicap. Ga langs bij het loket van je plaatselijk ziekenfonds, of maak een afspraak met een maatschappelijk werker. Je kan ook thuishulp krijgen via je ziekenfonds

- Zowel de Vlaamse Liga tegen Kanker als de Stichting tegen Kanker bieden u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. In geval van uiterste nood kan je ook financieel bijgestaan worden, bijvoorbeeld bij een tussenkomst bij een niet of onvolledig terugbetaalbare therapie, meestal op voordracht van een arts en/of maatschappelijk werker.

- De patiëntenbeweging biedt een gelegenheid tot contact met lotgenoten, die begrijpen met welke problemen je te kampen hebt. Zij vormt ook een belangrijke bron van informatie. Voor hersentumorpatiënten is er in Vlaanderen één groepering:

Werkgroep Hersentumoren vzw
Gasstraat 5 - 2950 Kapellen
GSM: 0495 303 511 of 0032 495 303 511
E-mail: info@wg-hersentumoren.be Website: www.wg-hersentumoren.be

- Werkgroep Hersentumoren vzw werkt onder andere samen met het Oncologisch Centrum Antwerpen vzw, de Vlaamse Liga tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de International Brain Tumour Alliance (IBTA), de European Cancer Patient Coalition (ECPC) en de diverse overheden in ons land om informatie te verzamelen, en, indien nodig, om aan belangenbehartiging te doen. Indien u problemen ervaart ten gevolge van een hersentumor, bij u of een naaste, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen.

- De Vlaamse overheid heeft een inhaalbeweging ingezet, zodat alle gemeenten verplicht worden een behoorlijk woningaanbod te creëren voor mensen met een laag inkomen. Dit is bij veel lotgenoten het geval. Op dit ogenblik hebben vooral de steden een voldoende aantal sociale woningen. Veel omliggende gemeenten wentelen die zorg af op de steden. Tegen 2020 zouden de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn.

- Er bestaat een internationale wetgeving die een basis geeft voor opvang en begeleiding van mensen met een handicap. Het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap van 13.12.2006. Dit verdrag werd op 31.03.2007 door ons land ondertekend, en door al onze parlementen op 03.07.2009 geratificeerd. Dit houdt in dat alle rechten vermeld in dit verdrag in principe afdwingbaar zijn. Onze overheidsinstanties maken op dit ogenblik werk van de implementatie van het verdrag. Het zal enkele jaren duren vooraleer onze wet- en regelgeving volledig is aangepast. Maar op zijn minst hebben personen met een handicap nu een juridische “poot om op te staan.” Voor verdere informatie kan u terecht bij GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon), www.gripvzw.be .


         © 2012 Lia Le Roy - Webmaster : Euro Web Designers